Om

AVSTÄNGT

Naturreservaten i Norbergs kommun påverkas av restriktioner då Afrikansk svinpest har konstaterats i regionen/Västmanland. Detta innebär att det är förbjudet att vistas i flera av våra naturreservat, exempelvis Klackbergs naturreservat. Förbudet gäller också att vistas på vandrings- och cykelleder och andra skogsområden i anslutning till reservaten. Mer information om reststriktionerna via jordbruksverket.se


I Norbergs kommun finns idag tolv Naturreservat. Vissa kan du besöka året runt till fots eller på skidor. Följ vandringslederna Norbergsleden eller Bruksleden som går genom vissa av naturreservaten. Det populäraste naturområdet att besöka är Klackberg och dess gruvfält som reser sig vid sjön Norens strand. Med sin rika växtlighet och många spår av århundraden av bergsbruk väcker området nyfikenhet hos besökare. Jakten på det lukrativa järnet har skapat denna speciella miljö där natur och kultur idag möts i harmoni. Här finns också grillplats, stor parkering och delar av naturreservatet har god framkomlighet,

Läs mer om våra naturreservat på Länsstyrelsen websida:
Att göra

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!
Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Olika naturreservat kan ha olika regler, men oftast är det förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller annat fast naturföremål
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att elda död ved, insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov
 • rida
 • cykla utanför Bruksledens stigsystem eller på den i en omfattning som riskerar att ge upphov till långvarig markskada,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • insamla eller avsiktligt döda eller skada grod- och kräldjur
 • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet
 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår
 • införa nya växt- eller djurarter i området. Undantag gäller för fisk som endast får utsättas efter skriftligt tillstånd från fastighetsägaren
 • föra motordrivet fordon,
 • tälta
 • klättra i boträd
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • göra upp eld
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, vedlevande svampar, mossor eller lavar
 • fånga och samla in ryggradslösa djur (evertebrater)